၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္၊ မႏၲေလးကြန္ပ ်ူဴ တာကၠသုိလ္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း က ်င္းပခဲ့ေသာ

စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို အမွတ္အမ်ားအနည္းအလိုက္

ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။


ပထမႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

ဒုတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

ဒုတိယနွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

တတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

တတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

စတုတၳႏွစ္  ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း (Business Information System ) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္  ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း (High Performance Computing ) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္  ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း ( Knowledge Engineering ) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္  ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း (Software Engineering) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္  ကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း ( Embedded System ) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္  ကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း ( Computer Communication and Networks ) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

မဟာကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံ (M.C.Sc.) သင္တန္း ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

မဟာကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာ (M.C.Tech.) သင္တန္း ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း