မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ မိုးရာသီအားကစား ေက်ာင္းတြင္းေဘာလံုးပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ.မွတ္တမ္းပံုမ်ား