ပထမႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း
 

ဒုတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

ဒုတိယနွစ္ ကြန္ပ ်ဴတာနည္းပညာသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

တတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴတာသိပၸံသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

တတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴတာနည္းပညာသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

စတုတၳႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴတာသိပၸံသင္တန္း (Business Information Systems) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴတာသိပၸံသင္တန္း (High Performance Computing ) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴတာသိပၸံသင္တန္း (Software Engineering) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴတာနည္းပညာသင္တန္း (Embedded Systems) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴတာနည္းပညာသင္တန္း (Computer Communication and Networks) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

မဟာကြန္ပ ်ဴတာသိပၸံ (M.C.Sc.) သင္တန္း ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

မဟာကြန္ပ ်ဴတာနည္းပညာ (M.C.Tech.) သင္တန္း ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း