မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ မိုးရာသီအားကစား ေက်ာင္းတြင္းေဘာလံုးပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ.မွတ္တမ္းပံုမ်ား

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား (၇-၆-၂၀၁၇) ေန. မနက္ပိုင္း ပြဲစဥ္ -၁ ( U-17 vs U-18 ) ယွဥ္ျပိဳင္မႈမွတ္တမ္းပံုမ်ား

U -17 အသင္းမွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ ေဘာလံုးအားကစားသမားမ်ား

U -18 အသင္းမွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ ေဘာလံုး အားကစားသမားမ်ား

U -17 ႏွင္. U -18  အသင္းမွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ ေဘာလံုး အားကစားသမားမ်ား၏ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ.မွတ္တမ္းပံု

လာေရာက္ အားေပးၾကသည္. ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင္. ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား (၇-၆-၂၀၁၇) ေန. မနက္ပိုင္း ပြဲစဥ္ -၂ ( U-19 vs U-21 ) ယွဥ္ျပိဳင္မႈမွတ္တမ္းပံုမ်ား

U -19 ႏွင္. U -21  အသင္းမွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ ေဘာလံုး အားကစားသမားမ်ား

U -19 ႏွင္. U -21  အသင္းမွ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ ေဘာလံုး အားကစားသမားမ်ား၏ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ.မွတ္တမ္းပံု

POCARI SWEAT မွ အားျဖည္. အခ်ိဳရည္မ်ား လာေရာက္ Sponsor ေပးသြားသည္. မွတ္တမ္းပံု