19.3.2018 ရက္ေန႔ University of Computer Studies, Mandalay တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ LeX UCSM Learning Express program ၏ Gallery Walk and Closing Ceremony of the lnaugural Lex UCSM အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ မွတက္ေရာက္ခ်ီးႁမွင့္၍ Singapore Polytechnic (SP)မွေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ UCSMမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား certificate မ်ားခ်ီးႁမွင့္ၿပီး ဆရာ/ဆရာမ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ projectမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရွဳ
19.3.2018

 

Opening Speech by Dr. Zaw Mying Maung, Chief Minister of the Mandalay Region

 

 Appreciation Speech by Rector of UCSM

 

Appreciation Speech from SP

 

Sharing knowledge and experience by a student from UCSM

 

Sharing knowledge and experience by a student from SP