အနိုင္ရရိွေသာ U20 အသင္းအား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဒိုင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္
၂၀၁၈ခုႏွစ္ မိုးရာသီအႀကိဳ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဒိုင္းေဘာလံုးပြဲစဥ္တစ္ေလ်ွာက္
အေကာင္းဆံုး အေရွ့တန္းေဘာလံုးအားကစားသမားဆု
အေကာင္းဆံုး အေနာက္တန္း ေဘာလံုးအားကစားသမားဆု
အေကာင္းဆံုး အလယ္တန္း ေဘာလံုးအားကစားသမားဆု
အေကာင္းဆံုး ဂိုးသမား ေဘာလံုးအားကစားသမားဆု အစရိွေသာ ဆုအသီးသီးကို ဆရာ/ဆရာမ မ်ားမွ ဆုရရိွသူမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္