မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်

ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

စဉ်

အမည်

တက္ကသိုလ်ဝင်ခုံအမှတ်

အဖအမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

မပွင့်ဖူးမေ

ရရ-၁၀၆၈

ဦးဝင်းဖူး

၁၃/လရန(နိုင်)၂၁၇၅၄၃

​မောင်ဝင်းမြကို

လဘ-၁

ဦးအောင်ဇော်မိုး

၁၃/ဘအန(နိုင်)၄၂၅၅၉၃

​မောင်လွင်ထူးအောင်ဝင်း

မရမ-၁၇၄၉

ဦးညွန့်ဝင်း

၉/ခမစ(နိုင်)၀၇၈၈၆၂

မအိပွင့်ဖြူ

မနတ-၁၆၇၂

ဦးမင်းဇင်အောင်

၉/ခအဇ(နိုင်)၀၆၃၃၉၇

​မောင်တုံတုံချစ်

မရတ-၅၉၂

ဦးဇော်ဝမ်း

၉/မတရ(နိုင်)၂၂၉၃၁၁

မောင်စိုင်းနိုင်အောင်ချို

မရမ-၅၈၅

ဦးစိုင်းသန်းမောင်

၁၃/နခန(နိုင်)၀၇၈၀၇၉

မသဲစုဝေ

ဖကအ-၂၇၁

ဦးတင့်လွင်ဦး

၈/မဘန(နိုင်)၁၅၁၆၃၅

​မောင်ဇော်မင်းညွှန့်

မရတ-၁၇၁

ဦးဌေးညွန့်

​လျှောက်ထားဆဲ

မဖူးပွင့်ခိုင်

မနမ-၇၃၄

ဦးထွန်းမောင်

၉/အမဇ(နိုင်)၀၅၉၇၁၆

၁၀

​မောင်ဟိန်းထက်ဇော်

မနမ-၇၉၅

ဦးခင်မောင်ဝင်း

၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၆၉၁၅

၁၁

​မောင်အောင်လင်း

ဆလမ-၄၃၄

ဦးဟူဖုန်ရင်

၁၃/လရန(နိုင်)၂၁၄၂၈၈

၁၂

​မောင်ဉာဏ်ဘိုဘိုထက်

ပဎ-၃၉

ဦးစိုးသန်း

၇/ကတခ(နိုင်)၂၂၂၃၇၅

၁၃

​မောင်ခန့်ဇော်ရှင်း

စဗ-၁၄၃

ဦးသန့်စင်

၅/ခဥတ(နိုင်)၁၁၁၈၇၅

၁၄

မခင်နဒီ

မနမ-၂၁၉၄

ဦးစည်သူအောင်

၉/မဟမ(နိုင်)၀၆၇၂၉၁

၁၅

​မောင်ထက်နောင်လွင်

မနမ-၉၅၂

ဦးမောင်လွင်

၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၃၁၁၅

၁၆

​မောင်ဇင်ကိုကိုလတ်

မရတ-၉၃၇

ဦးဝင်းရွှေ

​လျှောက်ထားဆဲ

၁၇

မဆုသံစဉ်

စရ-၇၇၅

ဦးသန့်ဇင်

၅/မရန(နိုင်)၃၂၆၃၈၄

၁၈

မနှင်းလပြည့်မိုး

မရမ-၁၂၆၃

ဦးအောင်မိုး

၅/စကန(နိုင်)၃၁၀၆၄၈

၁၉

မရွှန်းလဲ့နေခြည်

မက-၁၅၇၅

ဦးမြင့်သိန်း

၉/ကပတ(နိုင်)၂၈၁၁၈၃

၂၀

မလင်းပြည့်ပြည့်မောင်

ဆကရ-၂၈၈

ဦးချစ်စမ်းမောင်

၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၇၃၉၆

၂၁

မဇင်သိမ့်သိမ့်ကျော်

မရတ-၇၉၆

ဦးကျော်ကျော်

၉/ခမစ(နိုင်)၀၈၉၁၇၃

၂၂

မထက်ထက်ဝင်းစိန်

မရမ-၁၀၄၇

ဦးချင်ဖု

၉/မဟမ(နိုင်)၀၆၂၄၀၅

၂၃

မပိုပိုရွှေဇင်ဖြိုး

စက-၅၆

ဦးစိန်ပို

၅/ကလထ(နိုင်)၃၀၅၃၅၁

၂၄

မယွန်းနဒီမျိုးမြင့်

စက-၄၅၁

ဦးမျိုးမြင့်

၅/ကလထ(နိုင်)၂၆၄၄၆၁

၂၅

​မောင်ကောင်းမင်းမြတ်

စဌ-၄၄၇

ဦးသောင်းကြိုင်

၅/တဆန(နိုင်)၁၈၄၃၃၄

၂၆

မသင်းရနံ့ဝေ

မမ-၁၅၀၈

ဦးကျော်သက်မောင်

၉/ပဥလ(နိုင်)၀၇၁၇၃၇

၂၇

မောင်ရဲရင့်အောင်

မနမ-၆၉၀

ဦးဘယ်လ်ဂျစ်ဆင်

၉/ပကခ(နိုင်)၀၃၉၃၀၇

၂၈

မပျိုးသံစဉ်ဦး

မကပ-၁၉၉

ဦးဝင်းစိုး

၉/မကန(နိုင်)၁၅၄၀၅၀

၂၉

မဆုယဉ်အေး

ဖဟ-၂၅၄

ဦးအောင်မြင့်စိန်

၈/ပမန(နိုင်)၁၈၃၉၈၁

၃၀

​မောင်အောင်ကောင်းပြည့်

တမ-၅၈

ဦးကျော်စိုး

၆/မမန(နိုင်)၂၂၇၈၉၉

၃၁

​မောင်စိုင်းဇေယျာလင်း

မမ-၁၉၉၃

ဦးကျော်လင်းထိုက်

၁၃/ခလန(နိုင်)၀၀၇၈၀၄

၃၂

​မောင်သုခကြွယ်

မရတ-၈၀၀

ဦးစည်သူကြွယ်

၉/မဟမ(နိုင်)၀၅၈၀၄၄

၃၃

မတင်ဖူးဝေ

မနမ-၈၀

ဦးထွန်းလှ

၉/အမဇ(နိုင်)၀၈၅၃၉၈

၃၄

မဝေသွယ်ဦး

မရမ-၁၆၂၂

ဦးသက်နိုင်ဦး

၅/ခဥတ(နိုင်)၁၀၈၂၁၃

၃၅

မမျိုးသန္တာကျော်

စရ-၁၃၁၃

ဦးသိန်းဝင်း

၅/မရန(နိုင်)၃၃၆၁၉၇

၃၆

​မောင်မင်းခန့်ဇော်သူ

စရ-၁၇၅၅

ဦးဇော်နိုင်

၅/မရန(နိုင်)၃၄၀၄၄၇

၃၇

မကျင်ကျင်  (*)

မမ-၄၄၂

ဦးစီမင်း

​လျှောက်ထားဆဲ

၃၈

မထက်ထက်ရွှေစင်

စဟ-၁၃

ဦးစိုးလွင်

၅/ဟမလ(နိုင်)၁၄၆၈၆၆

၃၉

​မောင်သက်ထူးဇင်

ဆမဥ-၁၄၆၆

ဦးဇော်မျိုးအောင်

၅/မရန(နိုင်)၂၉၇၇၃၀

၄၀

မကြည်စံဝင်း

မလ-၁၀၀၇

ဦးမြင့်ကျော်

၉/အမရ(နိုင်)၁၈၇၈၈၇

၄၁

မစိုးသီရိနိုင်

မနမ-၈၆၂

ဦးသိန်းစိုးမင်း

၉/အမဇ(နိုင်)၀၅၈၅၂၂

၄၂

​မောင်မျိုးမင်းဆက်

ညဒ-၆၇

ဦးသန်းအောင်

၁၀/မဒန(နိုင်)၂၅၀၇၁၉

၄၃

မောင်ဇေလင်းထက်

စရ-၁၅၉၀

ဦးဆန်းလင်း

၅/မရန(နိုင်)၃၂၆၃၆၅

၄၄

​မောင်နေသူရိန်ကို

ပဒ-၁

ဦးအေးကို

၇/ဒဥန(နိုင်)၂၀၉၃၇၁

၄၅

မမိုးမြင့်သော်

မနမ-၁၀၁၃

ဦးရဲနိုင်

၉/ပသက(နိုင်)၁၆၈၄၃၇

၄၆

မမေသူနှင်း

မမ-၆၆၂၉

ဦးသိန်းဝင်း

၉/ပဥလ(နိုင်)၀၇၅၄၄၃

၄၇

မကေတီစံ

မရမ-၁၀၀၉

ဦးအောင်မော်

၉/စကတ(နိုင်)၁၃၀၃၈၄

၄၈

​မောင်အောင်ကျော်မိုး

ဆဒဂ-၃၅၀

ဦးကျော်စိန်

၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၇၄၄၁

၄၉

မနန်းသဒ္ဓါကြည်စင်

ညလ-၇၇၈

ဦးစောဝင်းနိုင်

၁၀/မလမ(နိုင်)၂၅၆၅၁၃

၅၀

မထက်ဟေမာန်လင်း

မနတ-၃၆၅

ဦးညီညီလေး(ခ)မောင်မောင်လတ်

၉/မဟမ(နိုင်)၀၆၃၅၆၀

၅၁

မညလေးဖြူ

မနတ-၁၆၇၃

ဦးသန်းဇော်ဦး

၉/အမဇ(နိုင်)၀၈၇၂၆၂

၅၂

မရတနာဝင်း

မနမ-၉၈၈

ဦးခင်မောင်ထွေး

၉/မဟမ(နိုင်)၀၆၆၉၅၉

၅၃

မယဉ်မျိုးမြတ်

ဆမဥ-၂၇၆

ဦးသူရမြင့်

၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၄၅၆၇၇

၅၄

မဟန်စုမေ

မနတ-၁၈၃၆

ဦးခင်မောင်လေး

၉/ခအဇ(နိုင်)၀၅၁၃၄၄

၅၅

​မောင်ကောင်းစည်သူ

နပမ-၃၇၄

ဦးနေအောင်

၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၇၇၉၃

၅၆

မနှင်းနုလွင်

မရမ-၁၇၃၃

ဦးဖုန်းကျော်

၉/ခမစ(နိုင်)၀၈၇၂၈၉

၅၇

​မောင်ဒွန်းဝေယံမင်း

စရ-၁၄၄၀

ဦးနေမျိုးဇော်

၈/ရစက(နိုင်)၂၄၁၀၇၀

၅၈

​မောင်မင်းခန့်နိုင်

မရမ-၁၆၈၆

ဦးထွန်းကိုကို

၉/ပကခ(နိုင်)၀၆၂၈၀၈

၅၉

မမေသဇင်

မနမ-၅၄

ဦးမိုးလွင်

၉/ခအဇ(နိုင်)၀၅၀၁၄၄

၆၀

​မောင်ကျော်ဇေယျာလင်း

ဆဒဂ-၄၇၄

ဦးတင်ဝှက်

၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၈၈၇၇

၆၁

မောင်စစ်သွေးနေ

ဆဗဟ-၂၀၃

ဦးနေမျိုးထွန်း

၁၂/မဘန(နိုင်)၁၇၂၅၇၀

၆၂

​မောင်သက်ဝေလင်း

လခ-၄၅

ဦးဝေဖြိုးအောင်

၃/ကကရ(နိုင်)၂၅၄၈၂၄

၆၃

မဖြိုးဖြိုးလှိုင်(ခ)ဟေမာ

မဂ-၇၉၀

ဦးဒီလာရာမ်း

​လျှောက်ထားဆဲ

၆၄

မအေးသန္တာမျိုး

စဇ-၉၉၉

ဦးထွန်းလင်း

၅/ရဘန(နိုင်)၂၂၂၁၃၃

၆၅

မရွှန်းလဲ့ထိန်

မလ-၆၁၀

ဦးထိန်လင်း

၉/ကဆန(နိုင်)၁၈၇၂၀၀

၆၆

မဝင်းအိခန့်

စရက-၁၅၀

ဦးစန်းဝေ

၅/စကန(နိုင်)၂၈၅၈၆၆

၆၇

​မောင်ထွန်းထွန်း

စဌ-၃၉၇

ဦးဝင်းဦး

၁/ကမန(နိုင်)၀၅၅၆၂၆

         
 

* ပြထားသူသည် လိုအပ်သောထောက်ခံစာမူရင်းဖြင့်လာရောက်ကျောင်းအပ်ရန်ဖြစ်သည်။

 ပထမနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများသည် ကျောင်းအပ်နှံခြင်းပြုလုပ်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ပူးတွဲတင်ပြပြီး (5.11.2018) ရက်နေ့မှ (16.11.2018)ရက်နေ့ ကာလအတွင်း ကျောင်းအပ်နှံခြင်းပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။

၁။ လျှောက်ထားသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ မှတ်ပုံတင်အရွယ် ရောင်စုံဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ။

၂။ လျှောက်ထားသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူနှင့် မိဘနှစ်ပါးစလုံး၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား(မိတ္တူ)။

၃။ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ။