မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်

ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

စဉ်

အမည်

အဖအမည်

 တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ခုံအမှတ်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

မဆောင်းနှင်းဖွေး

ဦးချစ်မြင့်

မနတ-၃၁၇

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၂၃၄၉

မသက်ထားရွှေစင်

ဦးကျော်အောင်

မလ-၄၈၅

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၇၁၄၆၁

မဝေဝေမျိုးသက်

ဦးမျိုးသက်

စဇ-၁၂၄၇

၉/မသန(နိုင်) ၁၉၀၉၃၉

မအေးချမ်းမိုး

ဦးသိန်းထွန်း

ဆဗဟ-၂၅၈

၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၂၀၇၃၀၁

​မောင်ဟန်မိုးထက်

ဦးအောင်ကျော်မိုး

မနတ-၆၈၆

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၅၈၈၂၉

မရွှေဖူးငုံ

ဦးကျော်သူဝင်း

မနတ-၅၄၆

၉/မကန(နိုင်) ၁၅၃၇၆၂

မသန့်စံပယ်

ဦးမင်းအောင်စိုး

မလ-၇၁၀

၉/မသန(နိုင်) ၁၈၇၄၅၈

မသက်နှင်းအေး

ဦးထွန်းအောင်ကျော်

မရမ-၅၄၁

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၈၆၉၉၄

မဆုရတီ

ဦးကျော်ဆန်းဦး

စဘ-၉၀၀

၅/ရဘန(နိုင်) ၂၁၈၄၆၈

၁၀

​မောင်ခွန်ရဲဦး

ဦးခွန်ဦး

ဆဒဂ-၆၄၁

၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၁၉၇၄၁၆

၁၁

​မောင်အောင်ထက်လှိုင်

ဦးမင်းလှိုင်

မပလ-၂၅၉

၉/စကတ(နိုင်) ၁၂၈၅၀၀

၁၂

မနှင်းသီရိဇော်

ဦးဇော်လင်းထင်

ကဗ-၅

၁/မမန(နိုင်) ၀၅၅၂၂၅

၁၃

မယွန်းနဒီဦး

ဦးမောင်မောင်ဦး

မရမ-၁၆၀၀

၅/ရဘန(နိုင်) ၂၅၄၆၇၇

၁၄

မအိန္ဒြေစုပန်

ဦးဇော်မိုးလွင်

မနတ-၇၇၇

၉/ပကခ(နိုင်) ၀၄၂၄၂၂

၁၅

မဇင်မာမြင့်မောင်

ဦးမြင့်မောင်

မနမ - ၉၀၄

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၈၇၉၄

၁၆

​မောင်ထူးအောင်ခ

ဦးစိုးမိုး

မနတ-၁၆၁၃

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၇၄၈၇

၁၇

​မောင်သတိုးသူရနိုင်

ဦးစိုးနိုင်

မရမ-၁၁၉၇

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၆၉၂၁

၁၈

မအိမ့်သက်မော်

ဦးမော်ခိုင်ဝင်း

မမ-၇၃၅

​လျှောက်ထားဆဲ

၁၉

မသင်းအိထွေး

ဦးကျော်လွင်

မနတ-၇၀၀

၉/မခန(နိုင်) ၂၇၀၂၅၃

၂၀

မအေးမြတ်သိင်္ဂီ

ဦးအောင်မြိုင်

မရတ-၁၈၉၀

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၇၆၁၂

၂၁

မနှင်းထက်ထက်ခိုင်

ဦးကြည်စိန်

နဥန-၅၂

၁၂/စခန(နိုင်) ၀၇၈၃၉၄

၂၂

​မောင်စိုင်းဆိုင်ခွန်ဖ

ဦးစိုးခိုင်

မနတ-၇၈၉

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၄၂၂၃

၂၃

မခိုင်သဇင်ဦး

ဦးတွမ်ရင်မေ

မရမ-၁၅၉၆

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၇၉၉၁၉

၂၄

မထက်ထက်လှိုင်

ဦးမြို့

ဖပ-၂၇၈

၈/ပခက(နိုင်) ၃၀၆၀၈၄

၂၅

မယုဝါဖြိုး

ဦးမြင့်စိန်

စရ-၁၇၁၂

၅/မရန(နိုင်) ၃၃၆၁၀၆

၂၆

မောင်ခန့်ရဲ

ဦးခင်ဇော်

မရမ-၁၃၄၃

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၀၁၈၂

၂၇

မယမင်းသူ

ဦးကျော်ဝင်း

နလဝ-၁၆၅

၉/ဒခသ(နိုင်) ၀၀၄၇၈၀

၂၈

မအွန်စောနိုင်

ဦးနိုင်ဦး

မလ-၆၆၁

၉/မသန(နိုင်) ၁၈၇၄၆၃

၂၉

​မောင်ပြည့်စုံအောင်

ဦးသန်းနိုင်

မမ-၁၆၉၆

၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၇၅၅၂၃

၃၀

မလှိုင်နှင်းဝေ

ဦးငြိမ်းချမ်း

မနမ-၉၇၅

၉/မသန(နိုင်) ၁၉၉၄၂၀

၃၁

မောင်ခိုင်မင်းထွေး

ဦးသိန်းအေး

ဖအ-၈၈

၈/အလန(နိုင်) ၂၂၆၁၄၉

၃၂

​မောင်ခန့်ထက်ဇော်

ဦးခင်မောင်ညွန့်

ဖရ-၆၆

၈/ရနခ(နိုင်) ၁၆၉၂၈၀

၃၃

​မောင်ဇော်လင်းမောင်

ဦးဝင်းမောင်

မနတ-၁၃၄၉

၁/ကမန(နိုင်) ၀၅၄၅၉၆

၃၄

​မောင်ဇော်ဝေယံ

ဦးမြတ်သူအောင်

မမ-၁၃၀၂

၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၅၆၆၆၆

၃၅

​မောင်တိုးထက်အာကာ

ဦးဝင်းရွှေ

မနမ -၇၁၀

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၂၈၆၃

၃၆

​မောင်ထက်ဘီလျှံ

ဦးလှမိုး

မနတ-၁၀၀၄

၉/ပကခ(နိုင်) ၀၆၃၄၀၉

၃၇

​မောင်သက်ပိုင်ဖြိုးဇော်

ဦးဇော်ဝင်း

စဘ-၉၅၁

၅/မရန(နိုင်) ၃၃၀၇၇၁

၃၈

မငြိမ်းဖြူစင်

ဦးဘင်နာရမ်း

မကပ-၂၄၆

၉/မကန(နိုင်) ၁၅၄၃၁၂

၃၉

မမိုးသက်ဝေ

ဦးရွှေဝင်း

စဇ-၁၆၁၀

၅/ဒပယ(နိုင်) ၁၄၈၄၂၆

၄၀

​မောင်ကီစိုး

ဦးကိုကနတ်

စသ-၂၀

​လျှောက်ထားဆဲ

၄၁

မလုလုမေမောင်

ဦးတိုးမောင်

မလ-၇၉၅

၇/ဖမန(နိုင်) ၂၂၁၃၆၄

၄၂

မသီတာထွေး

ဦးဘိုနီ

နတက-၄၇

၉/တကန(နိုင်) ၂၂၈၄၆၈

၄၃

​မောင်ကောင်းညွန့်ဇော်

ဦးဝင်းဦး

ဆလမ-၂၆၆

၇/သနဝ(နိုင်) ၁၃၅၀၁၆

၄၄

မခင်မီမီအောင်

ဦးမြသင်းအောင်

မနတ -၁၁၃၁

၉/လဝန(နိုင်) ၂၇၇၃၁၃

၄၅

မဆုရွှေရည်ထက်

ဦးဝင်းမောင်ဦး

မနတ-၆၉၀

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၇၅၂၃၂

၄၆

မပြည့်ဖြိုးမွန်

ဦးအောင်ကျော်မိုး

မလ-၈၄

၉/တကန(နိုင်) ၂၁၄၂၇၂

၄၇

​မောင်စိုင်းအောင်မွန်းခမ်း

ဦးစိုင်းအိုက်မြတ်

မရမ-၄၀၅၉

၁၃/မဆတ(နိုင်) ၀၆၅၉၇၂

၄၈

​မောင်မင်းပိုင်သာ

ဦးသိန်းမြင့်

မအ-၈၆

၉/အမရ(နိုင်) ၁၇၉၄၂၇

၄၉

​မောင်ဝင်းဇော်ထွန်း

ဦးအောင်မြင့်ဦး

မမ-၆၂

၁၃/တကန(နိုင်) ၃၄၂၁၂၉

၅၀

​မောင်ဝေယံဖုန်းမြင့်

ဦးဝင်းနိုင်ဖုန်း

မခ-၅၅၄

၉/မခန(နိုင်) ၃၀၂၈၈၈

၅၁

​မောင်သန့်စင်လင်း

ဦးဝေလင်း

ဆကရ-၁၀၉၇

၁၄/ဝခမ(နိုင်) ၃၁၀၅၁၈

၅၂

​မောင်ကျော်ဇောဟိန်း

ဦးကျော်စွာဟိန်း

ကပ-၄၀

၁/ဟပန(နိုင်) ၀၂၀၉၀၁

၅၃

​မောင်ရဲထက်ဇော်

ဦးဇော်ခင်

မယ-၁၃၇

၉/ပသက(နိုင်) ၁၆၅၅၁၈

၅၄

​မောင်ရဲရင့်အောင်

ဦးရဲထွဋ်အောင်

နဥန-၃၁၇

၉/ဇယသ(နိုင်) ၀၁၉၃၈၆

၅၅

မခင်ခင်ကျော်

ဦးကျော်ကျော်ဦး

မထ-၂

၉/မထလ(နိုင်) ၃၄၈၆၈၅

၅၆

​မောင်ကောင်းခန့်ကျော်

ဦးမြင့်ခိုင်

အဘ-၅

၁၄/ဘကလ(နိုင်) ၃၂၁၄၁၃

၅၇

​မောင်မြင့်မြတ်ဇော်

ဦးမြင့်နွယ်

ဖကအ-၉၈

၈/မသန(နိုင်) ၁၇၁၀၄၄

၅၈

မအေးပပအောင်

ဦးစိန်ပိုင်

မမသ-၁၅၁

၉/ငဇန(နိုင်) ၀၃၈၄၁၂

၅၉

​မောင်ဟိန်းထက်အောင်

ဦးအောင်စိုးဦး(ခ)စိုးဦး

နဥန-၃၀၈

၇/ခမန(နိုင်) ၂၅၀၀၂၅

၆၀

မစုပုံချစ်

ဦးလှဆောင်

စဇ-၁၃၃၅

၅/ခဥန(နိုင်) ၁၄၈၂၄၂

၆၁

​မောင်ပြည်သိမ်းကျော်

ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်

မနမ -၇၂၆

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၆၀၄၅

၆၂

​မောင်ဘုန်းပြည့်စုံခန့်

ဦးဆန်းညွန့်ဦး

မရမ-၉၅၁

၅/မရန(နိုင်) ၃၃၂၁၃၁

၆၃

​မောင်သိန်းထွန်းအောင်

ဦးခူမာလာလ်

မမ-၁၉၀၅

၉/မကန(နိုင်) ၁၄၆၈၅၀

၆၄

မအိမေလင်း

ဦးမင်းလှိုင်

မနတ-၁၈၆၁

၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၉၂၆၈

၆၅

မောင်စိုင်းစိုးမင်းထိုက်

ဦးစိုင်းသန်းလေးထိုက်

မရမ-၁၁၃၂

၁၃/နခန(နိုင်) ၀၇၉၂၂၅

၆၆

​မောင်လပြည့်အောင်

ဦးသိန်းဝင်း

မလ-၁၁၄၉

၉/ညဥန(နိုင်) ၂၃၁၂၈၅

၆၇

​မောင်ဝဏ္ဏလင်း

ဦးဝင်းဌေး

မနတ-၃၆၂

၉/ပကခ(နိုင်) ၀၅၄၂၂၈

၆၈

​မောင်ဟိန်းထက်ဇော်

ဦးနေမျိုးဌေးကို

မလ-၅၂၃

​လျှောက်ထားဆဲ

၆၉

မဇာခြည်လှိုင်

ဦးစန်းလွင်

အမ-၃၂

၁၄/မမန(နိုင်) ၃၄၀၄၂၂

၇၀

မယုသဒ္ဒါ

ဦးရဲဝင်း

မကပ - ၇၆

၉/မကန(နိုင်) ၁၅၅၇၈၂

၇၁

​မောင်လှထွန်းနိုင်

ဦးစန်းအောင်

ဖအ-၃၄၁

၈/အလန(နိုင်) ၂၂၂၈၉၆

၇၂

မမေမြတ်နိုးကျော်

ဦးကျော်မြင့်နိုင်

မနတ-၄၅၉

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၆၁၁၉၁

၇၃

မဇင်မိုးအေး

ဦးကိုကိုနိုင်

မနမ-၁၀၃၆

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၂၆၈၆

၇၄

မောင်ကောင်းလင်းဆက်

ဦးသန်းနိုင်စိုး

မရတ-၂၆၉

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၇၈၇၂

၇၅

​မောင်ကျော်မင်းဆက်

ဦးဝင်းမြ

မထ-၅၉၂

၉/မလန(နိုင်) ၁၇၁၀၈၈

၇၆

​မောင်သီဟနေဇာဝင်း

ဦးဝင်းဗိုလ်

မလ-၁၀၁၁

၁၃/မပန(နိုင်) ၀၃၃၆၆၈

၇၇

မတွယ်တာလှိုင်

ဦးစိုင်းရွှေမောင်

ကမ-၅၉၁

၁/မကတ(နိုင်) ၁၄၆၄၇၁

၇၈

မနှင်းထက်ထက်လှိုင်

ဦးဝင်းတင့်

ရရ-၁၁၄၉

၁၃/လရန(နိုင်) ၂၂၇၁၁၂

၇၉

မမြသဲနုစံ

ဦးမြင့်နိုင်

မရမ-၁၉၀၂

၉/အမရ(နိုင်) ၁၇၇၈၁၈

၈၀

မသိမ့်ဖြူစင်

ဦးကျော်ဝင်း

မနတ-၁၂၀၅

၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၉၄၇၄

၈၁

မအိသူအောင်

ဦးအောင်တင်

နလဝ-၁၇၁

၉/လဝန(နိုင်) ၂၈၃၄၇၉

၈၂

မောင်ကျော်ဝင်းမောင်

ဦးဝင်း

မရမ-၄၁၂၇

၈/ခမန(နိုင်) ၂၄၄၁၈၅

၈၃

မောင်မိုးသိင်္ခရှိန်

ဦးကျော်မိုးမြင့်

ဖတ-၉၃၂

​လျှောက်ထားဆဲ

၈၄

​မောင်ကျော်သူရစိုး

ဦးကျော်စိုး

စဇ-၁၃၇၂

၅/ဒပယ(နိုင်) ၁၃၂၁၃၃

၈၅

​မောင်ဟိန်းမင်းလွင်

ဦးကျော်သူ

စဘ-၉၈၄

၅/ကလတ(နိုင်) ၁၂၀၂၂၆

၈၆

မကျော့ကေခိုင်

ဦးအောင်နိုင်ဝင်း

စရ - ၁၃၈၉

၅/မရန(နိုင်) ၃၃၅၈၉၄

၈၇

မလပြည့်ဝန်း

ဦးဇော်မင်းထွန်း

မနတ-၁၈၇၆

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၆၂၇၃၈

၈၈

မညိုလဲ့မေ

ဦးထိန်လင်း

မနတ-၃၁၉

၁၂/ကတတ(နိုင်) ၀၃၃၂၈၄

၈၉

မအဲအဲကို

ဦးမျိုးလွင်

မစ-၅၅၀

၉/မခန(နိုင်) ၃၁၁၄၇၇

၉၀

မောင်မင်းဟိန်းထက်ဇော်

ဦးလှဝင်း

ညပ-၂၃

၁၀/ပမန(နိုင်) ၂၅၄၄၇၅

၉၁

မောင်သီဟအောင်

ဦးထွန်းလင်း

မနမ-၁၀၆၆

၉/ပသက(နိုင်) ၁၆၂၉၁၀

၉၂

​မောင်ကျော်ဇင်ဝင်း

ဦးသန်းရှိန်

ဖဇ-၁၅၁

၈/မမန(နိုင်) ၂၈၀၃၈၂

၉၃

​မောင်စိုးသက်အောင်

ဦးကျော်ငြိမ်း

မပ-၁၇၀

၉/ပဘန(နိုင်) ၂၅၁၈၂၃

၉၄

မရွှန်းလဲ့ကို

ဦးအောင်သန်းဦး

ညသ-၁၈၃

၁၀/သထန(နိုင်) ၂၆၃၄၆၃

၉၅

မသက်စုနေဇာ

ဦးကျော်သန်း

မနတ-၆၁၈

၈/ငဖန(နိုင်) ၀၄၇၃၀၇

၉၆

​​မောင်ထက်အောင်ရှိုင်း

ဦးထွန်းနိုင်ဦး

မနတ-၉၂၅

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၆၀၀၄

၉၇

​မောင်မျိုးမင်းသန့်

ဦးခင်ဆွေ

မလ-၁၀၈၀

၅/ခဥတ(နိုင်) ၁၀၈၇၃၇

၉၈

မငြိမ်းချမ်းခင်

ဦးလှထွန်း

မနတ-၄၈၈

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၀၇၂၃

၉၉

မပန်းသိမ်မွေ့နိုင်

ဦးမောင်မောင်လေး

မရမ-၁၁၉၆

၁၂/ဒဂဆ(နိုင်) ၀၁၆၂၈၁

၁၀၀

မအိမ့်ချောစုဝင်း

ဦးဝင်းနိုင်

မနတ-၁၀၃၀

၁/မကန(နိုင်) ၂၁၉၃၂၁

၁၀၁

မအိသဇင်ခိုင်

ဦးမြတ်ခိုင်ဆွေ

မရတ၁၅၈၃

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၈၆၇၀

၁၀၂

မောင်ကျော်ဇေယျ

ဦးကျော်ဦး

မနတ-၈၉၈

၉/ဝတန(နိုင်) ၂၂၆၆၅၄

၁၀၃

မောင်နိုင်ဦးလွင်

ဦးအေးလွင်

မနတ-၁၄၈၇

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၈၃၁၀၁

၁၀၄

​မောင်စိုးမိုးကျော်

ဦးကျော်သင်း

စဖ-၁၇၄၁

၅/ရဥန(နိုင်) ၁၃၁၆၀၁

၁၀၅

​မောင်ပြည့်စုံအောင်

ဦးလှမျိုးအောင်

မရတ-၅၅၇

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၁၅၅၇

၁၀၆

​မောင်အောင်မင်းဦး

ဦးချမ်းအေး

မရမ-၁၆၀၉

၁/မကန(နိုင်) ၂၁၉၃၃၀

၁၀၇

မရှင်းသန့်သန့်ချော

ဦးမောင်မောင်သန့်

မမ-၄၇၅

၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၅၈၂၆၈

၁၀၈

မသဉ္ဇာသိန်းလွင်

ဦးသိန်းလွင်

မတဂ-၃၉

၉/မထလ(နိုင်) ၃၃၂၂၅၀

၁၀၉

​မောင်ပြည့်ဖြိုးကျော်

ဦးကျော်မင်းစိုး

မရမ-၁၈၂၅

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၀၄၇၄

၁၁၀

​မောင်အောင်ကျော်ခန့်

ဦးကျော်သူထွန်း

မနတ-၅၁၆

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၇၈၃၂

၁၁၁

မဆုလဲ့ဝင်း

ဦးသိန်းထွန်း

မနတ-၃၉၁

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၁၀၈၀

၁၁၂

မအိဖြူစင်အောင်

ဦးအောင်သောင်း

မရမ-၁၅၃၂

၅/ကလတ(နိုင်) ၁၂၄၂၃၅

၁၁၃

မောင်ကောင်းမြတ်သူ

ဦးမြင့်ဝင်း

ဆမက-၂၃၇၉

၁၄/မမက(နိုင်) ၃၂၀၈၅၇

၁၁၄

မောင်ခေါင်ဇမ်ဂျပ်

ဦးလွန်းခေါင်

မလ-၄၂၂

၉/မထလ(နိုင်) ၃၇၃၇၁၁

၁၁၅

​မောင်ချစ်သူ

ဦးဇော်နိုင်

မရတ-၆၅၅

၉/ပသက(နိုင်) ၁၇၅၃၆၂

၁၁၆

​မောင်မျိုးမြင့်ကျော်

ဦးထွန်းအောင်ကျော်

မလ-၃၃၅

၉/တသန(နိုင်) ၂၄၀၁၂၇

၁၁၇

​မောင်ဟိန်းထက်လင်း

ဦးအမ်ထွန်းထွန်း

မနတ-၁၈၅၉

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၈၁၇၄

၁၁၈

​မောင်အောင်ပိုင်ပိုင်ခန့်

ဦးမောင်မောင်လွင်

ပင-၃၀၀

၇/တငန(နိုင်) ၂၂၀၁၇၅

၁၁၉

မထက်အိမ်စည်အောင်

ဦးမြင့်ဇော်

နတက-၁၄၆

၉/တကန(နိုင်) ၂၃၄၈၀၄

၁၂၀

မရင်မေအောင်

ဦးကျော်ကျော်ထွန်း

စဘ-၉၂၂

၅/ကမန(နိုင်) ၀၀၃၉၆၄

၁၂၁

မောင်​ကျော်စိုးလွင်

ဦးအေးလွင်

မနတ - ၁၈၆၂

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၅၄၅၅၀

၁၂၂

​မောင်နေမင်းထွန်း

ဦးရှိဖာရှင်

မနတ-၁၅၄၀

၁၃/ကခန(နိုင်) ၁၁၀၃၅၂

၁၂၃

​မောင်ရှိုင်းထက်ဇော်

ဦးဆန်းဝင်း

မက-၄၁၄၁

၉/ကပတ(နိုင်) ၂၉၃၈၂၆

၁၂၄

​မောင်သန့်စင်လင်း

ဦးလှမျိုး

မနတ-၉၄၃

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၉၄၂၃

၁၂၅

​မောင်သီဟထက်ဇော်

ဦးမင်းမောင်မောင်

မနမ - ၇၉၄

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၂၈၇၃

၁၂၆

​မောင်သူရစစ်နိုင်

ဦးလှထွန်း

မနမ-၂၂၃၀

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၈၇၇၉

၁၂၇

မဖူးဖူးသာ

ဦးဌေးမြင့်

မရတ-၉၆၂

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၇၉၀၃၅

၁၂၈

မအေးအေးသူ

ဦးစတား

ကမ-၅၀၂

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၇၈၀၆

၁၂၉

မအိသက်မော်

ဦးမော်ခိုင်ဝင်း

မမ-၇၃၀

​လျှောက်ထားဆဲ

၁၃၀

​မောင်ကျော်ဇင်သန့်

ဦးစောဝင်းအောင်

မရတ-၅၂၀

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၆၄၉၁

၁၃၁

​မောင်ခန့်ကိုကိုမင်း

ဦးမင်းနိုင်ဦး

စရ-၁၇၂၃

၅/မရန(နိုင်) ၃၃၀၄၃၅

၁၃၂

​မောင်ထက်ဝေယံထွန်း

ဦးမောင်မောင်ထွန်း

ဖတ-၁၂၃

၈/တတက(နိုင်) ၂၆၉၆၇၂

၁၃၃

​မောင်ထွဋ်ခိုင်

ဦးအောင်မျိုးခိုင်

မနတ-၅၀၅

၇/ပမန(နိုင်) ၂၂၀၁၂၁

၁၃၄

​မောင်နိုင်လင်းထက်

ဦးကျော်စွာဝင်း

မထ-၆၂

၉/မထလ(နိုင်) ၃၄၈၄၆၂

၁၃၅

မဖြူနှင်းသွယ်

ဦးထွန်းမြင့်စိုး

ဖဍ-၁၀၃

၈/တတက(နိုင်) ၂၇၀၅၀၉

၁၃၆

မသူသူအောင်

ဦးအောင်စိန်

စသ-၁၉၄

၅/ကသန(နိုင်) ၁၃၅၄၈၀

၁၃၇

မောင်ဟိန်းမင်းထွန်း

ဦးမျိုးမင်းသန့်

နဥန-၁၃၁

၉/ကဆန(နိုင်) ၁၉၀၀၉၂

၁၃၈

​မောင်စိုင်းတေဇနိုင်

ဦးလှမျိုး

မနတ-၁၈၁၂

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၆၅၀၅

၁၃၉

​မောင်နေလင်းအောင်

ဦးဂမ်အောင်

နဇမ-၂၄၅

​လျှောက်ထားဆဲ

၁၄၀

​မောင်ရဲရင့်သူ

ဦးသိန်းဇော်မြင့်

မလ-၁၀၆၁

၅/မရန(နိုင်) ၃၃၂၉၀၂

၁၄၁

​မောင်ဟိန်းနောင်စိုး

ဦးဆန်းအောင်

မနတ-၅၈၃

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၈၀၇၉၆

၁၄၂

မပန်ဆုမြတ်

ဦးသက်နိုင်ဝင်း

မနမ-၃၂၇

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၅၇၂၇၀

၁၄၃

​မဆောင်းနှင်းဖြူ

ဦးနေလင်းထွန်း

မရတ - ၃၈၃

၉/အမရ(နိုင်) ၁၆၄၆၆၁

၁၄၄

​မောင်ကျော်ဇေယျ

ဦးအေးနိုင်ဦး

မနတ-၃၅၆

၉/ပကခ(နိုင်) ၀၄၀၅၇၁

၁၄၅

​မောင်ကျော်သုတ

ဦးမျိုးထွေး

မနတ-၁၂၁၀

၅/ခမလ(နိုင်) ၁၂၁၁၈၉

၁၄၆

​မောင်ရဲဝင့်အောင်

ဦးထင်အောင်

မရမ-၇၅၁

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၇၃၇၈၅

၁၄၇

​မောင်လွင်မင်းအောင်

ဦးမျိုးသန့်နိုင်

မမ-၉၉၆

၁၃/သနန(နိုင်) ၀၅၉၇၃၅

၁၄၈

မထက်ရည်ဝင်းလက်

ဦးတင်မောင်ဝင်း

မမ-၁၃၁၇

၈/မလန(နိုင်) ၁၃၃၉၄၈

၁၄၉

​မောင်ဗိုလ်ကိန်း

ဦးမြတ်သူ

ဆအစ-၃၃၉၆

၁၂/လမန(နိုင်) ၁၆၁၀၅၇

၁၅၀

​မောင်ရန်နိုင်လင်း

ဦးစောနိုင်လင်း

ဖလ-၈၇

၈/မလန(နိုင်) ၁၁၅၅၆၅

၁၅၁

မငြိမ်းငြိမ်းနု

ဦးအောင်ဝင်း

မတဝ - ၉၁

၉/မထလ(နိုင်) ၃၃၂၂၃၉

၁၅၂

မနှင်းဝေလှိုင်

ဦးရန်ခွာဆုံ

မနတ-၃၇၇

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၃၀၅၉

၁၅၃

မမေသီရိကျော်

ဦးဝင်းဗိုလ်

မနတ-၂၁၃

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၆၀၈၅၃

၁၅၄

မောင်ဇွဲမြင့်မြတ်

ဦးရဲမြင့်

မရမ-၈၃၈

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၈၉၈၉

၁၅၅

​မောင်ကောင်းပြည့်လျှံ

ဦးညွန့်ဝင်း

မရမ-၁၄၂၃

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၈၈၃၆

၁၅၆

​မောင်ရှင်းသန့်မွန်

ဦးစိုးမွန်

ညဒ-၁၆၈

၁၀/ရမန(နိုင်) ၂၁၃၇၉၈

၁၅၇

​မောင်လရိပ်လင်း

ဦးကျော်မိုးမြင့်

မရမ-၁၃၈၈

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၇၁၉၄၄

၁၅၈

​မောင်သန့်ဇင်

ဦးတုပ်နာရမ်း

မဂ-၆၃၂

၉/မကန(နိုင်) ၁၆၁၅၁၇

၁၅၉

မကြည်စင်ဝင်း

ဦးမျိုးဝင်းအောင်

မနတ-၁၀၃၂

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၉၄၁၆

၁၆၀

မခိုင်သင်းဝေ

ဦးရဲစိုး

ဖဍ-၉၅

၈/တတက(နိုင်) ၂၇၀၅၅၅

၁၆၁

မဆုလေးဖြူ

ဦးအေးနိုင်

မနမ-၈၈၃

၉/ပသက(နိုင်) ၁၅၀၀၂၄

၁၆၂

မရတီကျော့မှူး

ဦးကျော်ကျော်စိုး

မနတ-၃၅၁

၉/ပကခ(နိုင်) ၀၃၉၀၆၂

၁၆၃

မအိယဉ်သိမ့်

ဦးစောလွင်

မနတ-၁၂၆၆

၁/မကန(နိုင်) ၂၃၁၉၇၂

၁၆၄

မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင်

ဦးတင်ဝင်း

မရမ-၁၂၇၉

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၀၁၄၈

၁၆၅

​မောင်နေမျိုးလင်း

ဦးဒုန်ဦးလေး

မမ-၁၈၉၈

၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၇၂၉၅၇

၁၆၆

​မောင်ဝေထွန်း

ဦးချိုကိုကို

မဂ-၆၅၆

၉/မကန(နိုင်) ၁၃၈၁၇၁

၁၆၇

​မောင်အောင်ပြည့်စုံ

ဦးဇော်မျိုးခိုင်

မဓက-၁၅

၉/ပသက(နိုင်) ၁၆၉၅၀၉

၁၆၈

မခိုင်နှင်းဝေ

ဦးသိန်းဌေး

ပဆဆ-၆၈

၇/ရတရ(နိုင်) ၂၀၈၁၃၂

၁၆၉

မနှင်းဝေဝေ

ဦးဇော်မင်းဌေး

ကမ -၄၀၄

၁/မကန(နိုင်) ၂၁၀၂၉၉

၁၇၀

မောင်ရှင်းခန့်မောင်မောင်

ဦးမြင့်သန်း

မဖ-၁၄၇

၇/ဖမန(နိုင်) ၂၄၉၉၈၃

၁၇၁

မစုလင်းလင်းထွန်း

ဦးအောင်ကျော်ထွန်း

မရတ-၃၄၀

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၅၆၉၇၉

၁၇၂

မသက်ငုံဖူး

ဦးသက်နိုင်

မကခ-၅၅၁

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၂၈၂၆

၁၇၃

မသက်ထားလွင်

ဦးသန်းအေး

မရတ-၄၇၃

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၇၉၅၉၀

၁၇၄

မောင်ကျော်ညီညီသန့်

ဦးအောင်နိုင်ထွန်း

မလ-၁၀၇၄

၈/မကန(နိုင်) ၃၀၄၀၉၀

၁၇၅

​မောင်ကောင်းခန့်ဆောင်

ဦးသိန်းဌေး

မရ-၁၀၅၂

၁၂/ဒဂမ(နိုင်) ၀၃၇၅၉၀

၁၇၆

​မောင်ရာဇာမင်း

ဦးသောင်းညွန့်

ဖတည-၅၉

၈/စလန(နိုင်) ၂၃၆၁၅၇

၁၇၇

မခင်သိန်းကြွယ်

ဦးဝင်းမြင့်

စဘ-၇၅၂

၅/ရဘန(နိုင်) ၂၂၄၂၀၆

၁၇၈

မထက်အိန္ဒြာဝင်း

ဦးသိန်းထွန်းဝင်း

ပခ-၄၈၅

၇/ပခန(နိုင်) ၄၄၅၀၄၈

၁၇၉

မသူသူထူးစံ

ဦးအောင်မြင့်မြတ်

ဆကရ-၇၉

၁၂/သဃက(နိုင်) ၁၉၄၇၈၅

၁၈၀

​မောင်ထက်ဝေယံအောင်

ဦးတင်အောင်ခိုင်

မရမ-၂၃၇၆

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၉၀၉၃၈

၁၈၁

​မောင်မန်းလျံအုပ်

ဦးလားနွန်ဖီးမာ

စက-၅၄၄

၅/ကလထ(နိုင်) ၃၀၅၅၉၉

၁၈၂

​မောင်သက်ပိုင်ဦး

ဦးအောင်ထူး

နတက-၉၄၁

၉/တကန(နိုင်) ၂၂၄၀၅၄

၁၈၃

​မောင်အောင်ဂျန်ဂျယ်နိုင်

ဦးအောင်နိုင်ဦး

မနတ-၂၉၉

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၂၀၇၂

၁၈၄

​မောင်ဥက္ကာစိုးဦး

ဦးကျော်ဝင်း

မရမ-၁၅၉၀

၁/မကန(နိုင်) ၂၂၀၇၀၁

၁၈၅

မဆုဖြိုးဝေ

ဦးဌေးလွင်ဦး

မထ-၁၃၈၇

၉/မထလ(နိုင်) ၃၄၈၅၉၀

၁၈၆

မဆုရွှေရည်ဝင်း

ဦးခင်မောင်အေး

မလ-၁၀၃၀

၉/ပဗသ(နိုင်) ၀၁၃၂၀၉

၁၈၇

​မောင်ငွေလာမြင့်

ဦးမြင့်ထွန်း

ရထစ-၅၈၄

၁၃/ရစန(နိုင်) ၁၂၀၂၈၆

၁၈၈

​မောင်ထက်ပိုင်ထွန်း

ဦးလှထွန်း

မရတ-၃၃၃

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၅၀၉၇၇

၁၈၉

​မောင်အောင်ခန့်ဝင်း

ဦးညွန့်ဝင်း

ကမ-၁၉၂

၁/မကန(နိုင်) ၂၄၁၇၁၅

၁၉၀

မကြည်ဖြူသန့်

ဦးအေးလွင်

မမ-၉၃၉

၉/ပဥလ(နိုင်) ၀၈၂၃၇၀

၁၉၁

မခိုင်သဇင်

ဦးညွန့်ဝင်း

မရမ-၁၀၉၀

၁/ကမန(နိုင်) ၀၅၃၀၉၃

၁၉၂

မမြအိစံ

ဦးသောင်းဆင့်(ခ)ဦးအောင်ဆင့်

ဖဇ-၂၅

၈/မမန(နိုင်) ၂၇၆၀၉၆

၁၉၃

မယွန်းနန္ဒာကျော်

ဦးကျော်ကျော်ဦး

စဇ-၉၁၆

၅/ရဥန(နိုင်) ၁၃၁၅၀၃

၁၉၄

မအိဇာခြည်လွင်

ဦးရဲလွင်

စကသ-၁၃၂

၅/ကလထ(နိုင်) ၂၅၉၈၂၇

၁၉၅

​မောင်ကောင်းမင်းခန့်

ဦးခင်မောင်မြင့်

မရမ-၉၅၃

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၆၂၂၆၀

၁၉၆

​မောင်နိုင်းဝေဦး

ဦးလှမျိုးအောင်(ခ)ဦးမောင်မျိုး

မရတ-၉၇၈

​လျှောက်ထားဆဲ

၁၉၇

​မောင်မင်းသူရိန်ကို

ဦးစောနေမင်းကို

မဂ-၆၀၅

၉/မကန(နိုင်) ၁၄၈၄၅၀

၁၉၈

​မောင်မျိုးမင်းဆွေ

ဦးသိန်းထွန်းဆွေ

စဇ-၁၃၈၆

၅/ဒပယ(နိုင်) ၁၃၂၁၁၇

၁၉၉

​မောင်အောင်ဆန်းဦး

ဦးလားလ်ထန်လျံနာ

မနတ-၁၁၅၉

၅/ကလထ(နိုင်) ၂၈၁၈၉၃

၂၀၀

မချိုမာအေး

ဦးမာလာ

မမ-၁၆၉၃

၁၃/နခတ(နိုင်) ၁၁၅၀၃၆

၂၀၁

မဖြူမီမီလွင်

ဦးမောင်လွင်

မရမ-၁၄၀၂

၁၃/လရန(နိုင်) ၂၁၇၄၇၀

၂၀၂

မဝင်းလဲ့မြတ်မွန်

ဦးထွန်းဝင်း

မနတ-၁၈၃၁

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၆၇၈၈

၂၀၃

မောင်သီဟစံ

ဦးကျော်မြင့်သန်း

မကပ-၃၂

၉/မကန(နိုင်) ၁၅၆၂၂၉

၂၀၄

​မောင်ရာဇာကိုကို

ဦးသောင်းကြီး

မနမ - ၇၁၂

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၆၉၄၃

၂၀၅

​မောင်လင်းအိဏ်ခန့်

ဦးဆွေသက်

စဇ - ၉၃၁

၅/တဆန(နိုင်) ၁၈၄၅၆၅

၂၀၆

​မောင်သားညီ

ဦးဇော်ဇော်ထွန်း

မရမ-၁၉၅၈

၉/မဟမ(နိုင်) ၀၆၁၀၂၉

၂၀၇

မစန္ဒာတင်

ဦးလှကို

မနတ-၁၇၉၀

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၇၄၄၈၇

၂၀၈

မစိုးသန္တာလှိုင်

ဦးခင်စိုး

မနမ-၁၂၆၈

၅/ထခန(နိုင်) ၁၁၂၅၆၀

၂၀၉

မမျိုးသီရိကျော်

ဦးကျော်ရွှေ

မရမ-၁၈၃၆

၇/ပတတ(နိုင်) ၁၅၇၃၀၆

၂၁၀

မောင်တင်ထူးအောင်

ဦးပိုက်

မက-၁၆၈၆

၉/ကပတ(နိုင်) ၂၈၀၃၉၇

၂၁၁

မောင်မျိုးမင်းသန့်

ဦးတင်ဆန်း

မရမ-၁၅၀၀

၁/မညန(နိုင်) ၁၇၁၄၈၃

၂၁၂

​မောင်ဉာဏ်လင်းဇော်

ဦးမြင့်ဇော်

မထ-၄၅

၉/မထလ(နိုင်) ၃၄၈၉၀၂

၂၁၃

​မောင်မျိုးမင်းအောင်

ဦးဌေးဝင်း

မဖ-၃၉၆

၉/စကတ(နိုင်) ၁၂၈၆၀၆

၂၁၄

​မောင်ရှိန်းလင်းခန့်

ဦးဆွေဝင်းအောင်

မနမ-၆၀၈၄

၅/ခဥတ(နိုင်) ၀၉၃၈၄၁

၂၁၅

​မောင်ဟိန်းထက်အောင်

ဦးထွန်းလှအောင်

မနမ-၁၀၄၆

၉/အမဇ(နိုင်) ၀၇၆၉၀၇

၂၁၆

မဖြူသင်းခိုင်

ဦးအေးကြူ

နဥန-၅၇

၉/မထလ(နိုင်) ၃၃၆၆၅၆

၂၁၇

မအိဝါဖြူ

ဦးခင်မောင်ဝင်း

ညဖ-၇၄၂

၁၀/သဖရ(နိုင်) ၁၆၄၂၇၁

၂၁၈

မောင်သန်းထွဋ်ဦး

ဦးချုံချီ

ရရ-၄၈၃

၁၃/လရန(နိုင်) ၂၃၀၃၆၉

၂၁၉

​မောင်ဇော်လင်းအောင်

ဦးချာကိန်းဝင်

မမ-၁၀၁၉

၁၃/လရန(နိုင်) ၂၂၉၆၁၄

၂၂၀

​မောင်ရွှေချမ်းမြေ့ဝင်း

ဦးဝင်းခိုင်

မကခ-၂၉၈

၉/ပကခ(နိုင်) ၀၆၁၅၀၉

၂၂၁

​မောင်ဝင်းထက်စိုး

ဦးမြင့်ဇော်စိုး

မနတ-၅၇၈

၉/ခမစ(နိုင်) ၀၈၆၉၄၂

၂၂၂

မကျော့ရွှေရည်မောင်

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

မရမ-၇၀၅

၅/မမတ(နိုင်) ၁၂၀၉၁၇

၂၂၃

မကြည်ထက်လှိုင်

ဦးတင်မြိုင်

မရမ - ၈၆၂

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၇၆၁၀

၂၂၄

မရွှန်းလဲ့ရွှေရည်

ဦးဇော်သူရ

နဥန-၂၁၅

၈/ခမန(နိုင်) ၂၃၆၅၇၀

၂၂၅

မောင်ဝင်းမင်းထွန်း

ဦးဇော်မင်းနိုင်

မရတ-၁၆၄၆

၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၄၇၅၅၀

 

ပထမနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများသည် ကျောင်းအပ်နှံခြင်းပြုလုပ်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ပူးတွဲတင်ပြပြီး (၁၇.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၁၇.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့ ကာလအတွင်း ကျောင်းအပ်နှံခြင်းပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။

၁။ လျှောက်ထားသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ မှတ်ပုံတင်အရွယ် ရောင်စုံဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ။

၂။ လျှောက်ထားသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူနှင့် မိဘနှစ်ပါးစလုံး၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား(မိတ္တူ)။

၃။ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ။