(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်အတွက် အဆောင်လျှောက်ထားလိုသူများသည် (၃.၁၂.၂၀၁၈) နေ့လည် ၁ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။