ကိုးရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ ၊ Gyeonggi ICT Global Startup Program 2017 (August 2017-December 2017) အတြက္ မႏ ၱေလးကြန္ပ ်ဴ တာတကၠသိုလ္မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။စဥ္    အမည္                        ပညာအရည္အခ်င္း


၁။    မေမသူရလြင္                 Fifth Year B.C.Sc. (Software Engineering)


၂။    မစိုးစုိးေမာ္                    Fifth Year B.C.Sc. (Business Information Systems)


၃။    ေမာင္ရဲႏိုင္                    Fifth Year B.C.Sc. (Business Information Systems)


၄။    မသီတာေရႊ                   Fifth Year B.C.Sc. (Software Engineering)       


၅။    ေမာင္သန္႕ဇင္               Fifth Year B.C.Sc. (Software Engineering)


၆။    မသီရိလြင္                    Fifth Year B.C.Sc. (Business Information Systems)