မႏၱေလးကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူေျပခိုင္မွ"Dream Big-Upgrading Your Mental Software for 2017"

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

 

ACM-ICPC University Programming Contest 2017
Time : 2 to 4 PM
Place: Assembly Hall (UCSM)